Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski.

 

W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych.             

Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem.

  J. Radziewicz


W każdej szkole w Polsce działa samorząd, tworzony przez wszystkich uczniów szkoły – to wymóg art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół.

 Zgodnie z tym artykułem jako samorząd możemy:

 - Sami uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu,

organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz

rozrywkową.

- Wybierać opiekuna samorządu.

-  Redagować i wydawać gazetkę szkolną.

-  Uzyskiwać informacje o programach nauczania.

 - Korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

- Przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły.

- Uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Rada samorządu uczniowskiego:

## składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów

szkoły,

## odpowiada za koordynowanie działań – czyli jak najlepsze wykorzystanie pomysłów

i możliwości uczniów,

## reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców,

## informuje uczniów o swojej bieżącej działalności,

## tworzy program pracy samorządu, który powinien wynikać z przeprowadzonej na

początku roku analizy zasobów i potrzeb uczniów oraz sytuacji w szkole,

## nawiązuje współpracę z samorządami klasowymi oraz przedstawicielami innych grup, kół

zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią, a także z dyrekcją

i nauczycielami,

## inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich

potencjał twórczy, umiejętności i talenty,

## zapewnia ciągłość trwania pracy samorządu, dba o odpowiednie przeszkoleniei przygotowanie do pracy swoich następców.

Przewodniczący

>> kieruje pracą zarządu SU,

>> dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych potrzeb

i zainteresowań,

>> reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz na

zewnątrz szkoły,

>> odpowiada za stworzenie planu pracy zarządu i sprawozdania z jego działalności oraz

przedstawienie tych informacji uczniom i dyrekcji szkoły,

>> zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu SU z radą samorządów klasowych

oraz z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń,

działających w szkole.

 

Wiceprzewodniczący

>> zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności,

>> pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując

odpowiedzialność za wykonywanie części zadań,

>> może pełnić funkcję rzecznika prasowego zarządu: informować innych uczniów

o działaniach zarządu i ustaleniach podjętych na spotkaniach,

>> przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników,

>> może pełnić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych (patrz niżej).

 Stali członkowie zarządu

>> kierują pracą sekcji/komisji,

>> dbają o angażowanie w działania SU jak największej liczby uczniów,

>> uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach zarządu SU, rady samorządów klasowych

oraz przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń,

działających w szkole,

>> współtworzą programy pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w ich ramach.

Sekcje lub komisje

Sekcje i komisje zajmują się ściśle wyznaczonymi zadaniami. Dzięki rozdzieleniu zadań,

członkowie sekcji pracują w tej dziedzinie, która ich interesuje i wiedzą, za co dokładnie są

odpowiedzialni. Podział na sekcje może uporządkować pracę władz SU, zwłaszcza w dużych

szkołach. Można założyć np.: sekcję dziennikarską, ds. życia kulturalnego i rozrywki, ds. promocji, ds. dekoracji, ds. kontaktów z klasami, ds. finansów, reprezentacyjną, ds. praw ucznia.

W sekcjach i komisjach uczniowie mogą rozwijać pasje, zainteresowania i talenty, w ten sposób więcej osób może się włączyć w pracę samorządu.      

Wykorzystano fragmenty publikacji CEO ,, Samorząd uczniowski przewodnik dla uczniów” autorstwa Adama Markuszewskiego, Anny Samel, Michała Tragarza, Jędrzeja Witkowskiego

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Przewodnicząca – Anna Totzka kl.III G

Zastępca – Gracjan Kołaczyk kl.I G

Sekretarz – Roksana Dziduch kl.III G

Sekcja naukowa – Arkadiusz Wasielewski, Maja Sibińska, Oskar Grzesik

Sekcja porządkowa – Jędrzej Sibiński, Tomasz Kowal

Sekcja rozrywkowa – Kinga Zając, Roksana Dziduch

Sekcja dekoratorska – Kinga Ogórczak, Marta Michalak

Sekcja gospodarcza – gazety: Oliwia Basiak, Weronika Przypaśniak

 

Regulamin dyżurów uczniów ZSP w Żelkow

 • Dyżury pełnią uczniowie klas V-III Gim. według ustalonego grafiku.
 •   Uczeń pełniący dyżur dba o ład i porządek w czasie przerwy.
 •    Uczniowie pełnią dyżury na holu górnym , dolnym i na placu szkolnym ( jeśli pogoda na to pozwala ).
 • Dyżurny posiada plakietkę, która powinien oddać wyznaczonej osobie po zakończonym dyżurze
 • Wszelkie zaistniałe problemy i konflikty dyżurny zgłasza nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 • Jeżeli uczeń nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, może być pozbawiony możliwości pełnienia tej funkcji.
 • Dyżurujący daje dobry przykład innym uczniom.
 •  Sposób dyżurowania mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania.

 

 Najważniejsze działania samorządu, które udało się nam zrealizować w roku szkolnym 2012/2013 

 • Wybory do Rady Samorządu uczniowskiego
 • Zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego
 • Edukacyjny rajd pieszy szlakami SPN
 • Sprzątanie cmentarza przed 1 listopada
 • Zabawa andrzejkowa
 • Udział w Akcji - Góra Grosza
 • Zabawa karnawałowa
 • Debata Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Powitanie wiosny - zawody sportowe